top of page

Algemene voorwaarden van Schildersbedrijf fa. J.M. van Brussel en zonen

Algemene Voorwaarden:

 

10 Heldere Afspraken


Wij werken graag voor u, zonder moeilijke bepalingen, maar gewoon op basis van 10 heldere afspraken. Deze afspraken hanteren wij als algemene voorwaarden en gelden zowel voor overeenkomsten
met particuliere- als met zakelijke opdrachtgevers. Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.


1. We geven duidelijk inzicht in alle te verwachten kosten
Al onze aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend en worden gezien als een ondeelbaar geheel. Indien sprake is van andere wensen of uitbreidingen zullen wij u een nieuw of aanvullend aanbod doen.
Al onze aanbiedingen zijn prijs vast en zijn uitsluitend geldig binnen de gestelde geldigheidstermijn op de offerte. Mocht iets niet duidelijk zijn of u merkt onvolkomenheden op, dan heeft u de plicht deze
aan ons te melden alvorens u ons een opdracht verstrekt.


2. Wanneer u ons een opdracht verstrekt
Indien u aanvang laat maken met het uitvoeren van het werk is de opdracht c.q. order door u aanvaard. Indien u ons aanbod bevestigt, dan is deze altijd bindend en kan niet worden herroepen.
Alléén als de order nog niet is aanvaard kunnen deze 10 heldere afspraken door u worden verworpen, in dat geval verlangen wij van uw zijde een nieuwe overeenkomst, welke pas geldig wordt verklaard
als deze door ons wordt ondertekend.


3. Aanvang van het werk
U dient ervoor te zorgen dat het werk zonder enige obstructie kan worden uitgevoerd. U dient zorg te dragen voor de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de
overige voor het werk benodigde gegevens. U verschaft ons gratis aansluitingsmogelijkheden voor de tijdens het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Indien er voorbereidende
zaken door derden moeten worden uitgevoerd, dienen deze eerst volledig te zijn opgeleverd alvorens wij aanvangen met de overeengekomen werkzaamheden.


4. Meer- en minderwerk
We geven meerwerk of onvoorziene tegenvallers tijdig aan. Dit zijn extra kosten die niet specifiek aan u zijn aangeboden in de offerte maar wel noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Het
gaat hierbij om zaken als onvoorziene omstandigheden, obstructies of extra wensen welke u door ons wilt laten uitvoeren. U zult van ons een voor deze werkzaamheden een aparte (meerwerk) factuur
ontvangen.


5. Wanneer het werk is voltooid en door u wordt aanvaard
Wij melden u wanneer het werk is voltooid en we sturen u de eind factuur. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer u het werk accepteert en binnen 2 weken geen gebreken meldt of wanneer
u de eindfactuur heeft betaald.
Wanneer er sprake is van een vooraf overeengekomen opleveringsdatum wordt het werk voltooid op of omstreeks deze datum. De opleverdatum kan uitlopen door overmacht, obstructie, niet tijdige
betaling en/of tussentijdse wijzigingen in de opdracht. Indien daarvan sprake is zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de opleverdatum.


6. Garantie
Wij garanderen u dat het aan ons opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen. Wij geven 2 jaar garantie op ons werk voor buitenschilderwerk en 4 jaar voor het Binnenschilderwerk, tenzij
anders in de aanbieding is vermeld. De termijn van garantie gaat in op de dag van oplevering. Er kan alleen aanspraak op garantie worden gedaan indien aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.
Indien garantie door producten van toeleveranciers worden opgegeven, beperken wij ons tot de garantie voor het toepassen van het product. Dit houdt in dat wanneer garantie van een product wordt
geclaimd de benodigde hersteltijd van/met dat product niet onder de garantie valt.
Buiten de garantie vallen onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die de deugdelijkheid en functionaliteit van het werk niet aantasten. Hetzelfde geldt voor gebreken die ontstaan door andere
oorzaken welke niet toe te rekenen zijn aan ons, waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden en/of door u zelf geleverde producten of adviezen.


7. U betaalt op tijd
Betaling dient te geschieden na aanvaarding van het werk en binnen de gestelde betalingstermijn. Wanneer u ons niet op tijd betaalt, sturen wij u twee maal een herinnering, daarna een aanmaning.
Indien de betaling hierna niet is voldaan kunnen wij een incassoprocedure starten.
Wij behouden ons het recht voor om binnen de wettelijke kaders u rente of een verhoging te factureren. De incassokosten eventueel vermeerderd met verhoging of rente komen voor uw rekening.
Wanneer u ons niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn of dat u blijk geeft dat u de verplichtingen niet zal gaan nakomen, hebben wij het recht om de werkzaamheden op te schorten of te
ontbinden.


8. Overmacht en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te
komen, zoals uitval van mankracht, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of overheidsmaatregelen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor overmacht en wij zijn u nimmer verplicht schade te
vergoeden welke hieruit is voortgevloeid.
U kunt ons tevens niet aansprakelijk stellen voor verlies of schade, direct of indirect, die tijdens de uitvoering wordt toegebracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld door onszelf. U
draagt het risico voor verlies of schade van zaken die door u ter beschikking zijn gesteld, dan wel op uw verzoek worden gebruikt. U vrijwaart ons van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake
van door ons verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden. Indien u enig risico heeft verzekerd, bent u gehouden ons ter zake van dit risico te
vrijwaren. Na oplevering is het risico voor u, tenzij bepaalde zaken onder garantie vallen.
Elke vordering tot schadevergoeding van u vervalt wanneer de melding van de schade buiten de garantietermijn valt. In geval van aansprakelijkheid van ons is ons nimmer gehouden een hoger bedrag te
vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het betreffende werk.


9. Eigendomsvoorbehoud
Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd en blijven ons
eigendom. Het is u niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van ons te dupliceren of publiceren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Wij blijven eigenaar van geleverde goederen, totdat u aan al uw verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Tot aan het tijdstip van volledige betaling bent u niet bevoegd de goederen aan derden
te verpanden of te vervreemden. Indien u uw verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat u dat niet zal doen, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen weg te halen of weg te laten
halen. U bent verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat u hiermee in gebreke blijft.


10. Geschillen
Wanneer er sprake is van een geschil kan de overeenkomst door ons worden ontbonden. Dit kan wanneer u niet tijdig aan uw verplichtingen heeft voldaan of wanneer er sprake is van overmacht. U kunt
bij ons de overeenkomst ontbinden indien daartoe een gewichtige reden bestaat en wij deze reden accepteren.
In geval van ontbinding door u dient u het reeds uitgevoerde werk te betalen tegen het door ons gebruikelijke uurtarief en materiaalprijzen. Daarnaast hebben wij het recht om schadevergoeding te
vorderen.
Op elke overeenkomst tussen ons en u is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter wanneer onderling geen rechtstreekse oplossing wordt
gevonden.

 

Schildersbedrijf Fa. J.M. van Brussel  en zonen.

bottom of page